fbpx

Geldig vanaf 15 januari 2020

Onze missie is om hoogopgeleide vrouwen te helpen hun potentieel te ontdekken en succesvol te zijn. Ons platform is ontwikkeld om de mogelijkheden onder de aandacht van onze leden te brengen door discussie, leren, kennisuitwisseling en nieuwe mogelijkheden mogelijk te maken.

1. Introductie

1.1. De Overeenkomst

Wanneer u lid wordt van ons platform, gaat u akkoord met de bepalingen uit deze overeenkomst. Op het gebruik van onze services zijn ons Privacybeleid en Cookiebeield van toepassing. Hierin wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, waaronder begrepen verzamelen, gebruiken en delen.

Indien u op onze website klikt op ‘Lid worden’, ‘Aanmelden’ of dergelijke, stemt u ermee in dat u een juridisch bindend contract aangaat met Connecther.eu (zelfs indien u onze diensten uit hoofde van uw zakelijke functie gebruikt). Wanneer u niet wenst in te stemmen met dit contract, dient u niet op ‘Lid worden’ (of iets soortgelijks) te klikken en dient u zich geen toegang te verschaffen tot de services of diensten noch deze services te gebruiken.

Diensten

Deze overeenkomst is van toepassing op Connecther.eu gerelateerde sites, applicaties, berichten en andere services waarin wordt aangegeven dat zij worden aangeboden onder deze overeenkomst, inclusief gegevensverzameling voor deze services buiten de website om, zoals advertenties. Geregistreerde gebruikers van onze Services zijn ‘Leden’, niet-geregistreerde gebruikers zijn ‘Bezoekers’.

Connecther.eu

U gaat deze overeenkomst aan met Connecther.eu (waarnaar ook met ‘We’ en ‘Ons’ wordt verwezen).

Deze Overeenkomst is van toepassing op leden en bezoekers

De privacyverklaring en het cookiebeleid van Connecther.eu, alsmede andere relevante juridisch bindende documenten, zijn van toepassing op het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke gegevens van bezoekers of leden.

Wanneer u zich registreert en lid wordt van Connecther.eu, wordt u lid. Indien u ervoor heeft gekozen om u niet te registreren voor onze diensten, kunt u bepaalde functies als ‘Bezoeker’ gebruiken.

1.2. Wijziging

Wij kunnen deze overeenkomst wijzigen.

We kunnen deze overeenkomst, het privacybeleid en het cookiebeleid van tijd tot tijd aanpassen. Indien we hier wezenlijke wijzigingen in aanbrengen, stellen we u hiervan op de hoogte, zodat u de mogelijk heeft om de wijzigingen door te nemen voordat zij van kracht worden. De wijzigingen zullen in beginsel niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kut u uw Connecther.eu-account afsluiten. Indien u onze diensten blijft gebruiken nadat we een kennisgeving over de wijzigingen in deze voorwaarden hebben gepubliceerd, stemt u in met de bijgewerkte voorwaarden vanaf de ingangsdatum hiervan.

2. Verplichtingen

2.1 Servicevoorwaarden

Onze diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan zestien jaar.

Voor het gebruiken van onze diensten stemt u ermee in dat: (1) u niet jonger bent dan de minimumleeftijd (zoals hierna wordt omschreven); (2) u slechts één Connecther.eu-account heeft dat aan u is gekoppeld; en (3) Connecther.eu uw gebruik van de diensten niet al eerder heeft beperkt. Het is niet toegestaan om een account met valse gegevens aan te maken, met inbegrip van accounts die namens anderen of personen jonger dan 16 jaar zijn geregistreerd.

Minimumleeftijd betekent 16 jaar. Indien u volgens de wet ouder moet zijn om diensten van Connecther.eu mag afnemen, is de minimumleeftijd gelijk aan deze hogere leeftijd.

2.2. Uw Connecther.eu-account

Connecther.eu-leden zijn accounthouders. Als accounthouder stemt u in met het volgende: 1) U gebruikt een sterk wachtwoord en houdt dit vertrouwelijk; 2) U draagt geen enkel deel van uw account over aan anderen en 3) U houdt zich aan de wet en regelgeving. U bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt via uw account, tenzij u het sluit of eventueel misbruik ervan onmiddellijk meldt.

Tussen u en anderen (met inbegrip van uw werkgever) behoort tot uw account aan u toe. Indien de diensten echter door een andere partij zijn aangeschaft voor gebruik door u (zoals een Recruiter-omgeving die door uw werkgever is aangeschaft), heeft de partij die voor een dergelijke dienst betaalt, het recht om de toegang tot deze dienst te beheren en rapporten over uw gebruik van deze betaalde dienst te ontvangen. De partij heeft echter geen rechten met betrekking tot uw persoonlijke account.

2.3. Betaling

Indien u een van onze betaalde diensten aanschaft, stemt u in met de betaling van de toepasselijke kosten en belastingen aan ons en gaat u akkoord met de aanvullende voorwaarden die specifiek gelden voor de betaalde diensten. Indien u deze kosten niet betaalt, worden u betaalde diensten opgeschort dan wel beëindigd. Bovendien gaat u akkoord met het volgende:

 • Voor uw aankoop kunnen wisselkoerskosten of prijsverschillen op basis van locatie (door bijvoorbeeld valutakoersen) gelden.
 • We kunnen uw betalingsmethode (bijvoorbeeld een creditcard) opslaan en bedragen hiervan blijven afschrijven, zelfs nadat deze is verlopen, zodat uw diensten niet worden onderbroken en u andere diensten kunt aanschaffen.
 • Indien u een abonnement afneemt, worden de toepasselijke kosten en belastingen automatisch afgeschreven aan het begin van elke abonnementsperiode. Indien u toekomstige kosten wilt voorkomen, dient u op te zeggen voor de verleningsdatum.
 • Op iedere aankoop is het terugbetalingsbeleid van Connecther.eu van toepassing.
 • We kunnen belastingen bij u in rekening brengen op basis van de gegevens die u aan ons verstrekt op het moment van aankoop.
 • Via uw Connecther.eu-accountinstellingen kunt u een kopie van uw facturen downloaden.

2.4. Delen

De door u gedeelde of geplaatste gegevens en content, zoals vacatureteksten, berichten en artikelen, zijn mogelijk zichtbaar voor andere Connecther.eu-leden, bezoekers of anderen. Indien wij de instellingen beschikbaar hebben gemaakt, respecteren we de keuzes over wie content of informatie mag bekijken. De connecties in uw netwerk of het publiek worden standaard niet op de hoogte gesteld van het zoeken naar vacatures. Indien u via ons platform solliciteert op een vacature of duidelijk wilt maken dat u geïnteresseerd bent in een vacature, worden deze gegevens standaard enkel gedeeld met degene die de vacature heeft geplaatst.

Connecther.eu is niet verplicht om de gegevens of content op ons platform te publiceren, en kunnen deze met of zonder kennisgeving verwijderd worden.

2.5. Berichten en kennisgeving

U gaat ermee akkoord dat wij u op de volgende manieren op de hoogte kunnen houden van berichten en kennisgevingen: (1) via ons platform of (2) via de door u opgegeven contactgegevens, zoals een e-mailadres, telefoonnummer of postadres. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw contactgegevens.

3.1. Rechten en beperkingen

Uw licentie voor Connechther.eu

U bent de eigenaar van alle content, persoonlijke gegevens of berichten op ons platform maar u verleent os hiervoor een niet-exclusieve licentie.

Een overdraagbaar en in sub-licentie te verlenen recht om de door u via onze Diensten en de diensten van anderen verstrekte gegevens te gebruiken, te kopiëren, te verwerken, te publiceren, zonder verdere toestemming, kennisgeving en/of compensatie voor u of anderen. Deze rechten worden op de volgende manieren beperkt:

 1. U kunt deze licentie voor specifieke content beëindigen door deze content van het platform te verwijderen of in het algemeen door uw account te sluiten, behalve (a) voor zover u de content heeft gedeeld met anderen als onderdeel van het platform en deze personen de content hebben gekopieerd, opnieuw hebben gedeeld of hebben opgeslagen, en (b) voor de redelijke tijd dat het duurt om de content te verwijderen uit back-up- en andere systemen.
 2. We nemen uw content niet op voor de producten en diensten van derden (met inbegrip van gesponsorde content) zonder afzonderlijke toestemming van u. We hebben echter het recht, zonder betaling aan u of anderen, om advertenties in de nabijheid van uw content en gegevens te tonen. Uw sociale activiteiten kunnen zichtbaar zijn en worden opgenomen in advertenties, zoals uiteengezet in het Privacybeleid. Indien u onze diensten gebruikt, kunnen wij uw naam en afbeelding vermelden om een bepaalde functie op ons platform te promoten, afhankelijk van uw instellingen.
 3. Hoewel we uw content kunnen bewerken en de opmaak ervan kunnen wijzigen (door bijvoorbeeld te vertalen), zullen we de betekenis van uw bewoordingen niet veranderen.
 4. Omdat u eigenaar bent van uw content en gegevens, kunt u ervoor kiezen om de content beschikbaar te stellen aan anderen.

Partijen stemmen ermee in dat wij, Connecther.eu, door u verstrekt gegevens kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken overeenkomstig de bepalingen van het Privacybeleid en onze keuzes.

U verklaart dat alleen content of informatie te verstrekken die niet in strijd is met de wet of rechten van anderen, waaronder begrepen de intellectuele eigendommen. Tevens verklaart u dat de profielgegevens naar waarheid zijn verstrekt aan Connechter.eu.

3.2. Beschikbaarheid van diensten

De inhoud van de aangeboden diensten kunnen wij te allen tijde aanpassen of stopzetten. Daarnaast kunnen wij de prijzen tussentijds wijzigen na een redelijke kennisgeving voor zover dit wettelijk is toegestaan.

3.3. Overige content, websites en apps

Bij gebruik van ons platform, kunt u content of gegevens tegenkomen die mogelijk onnauwkeurig, onvolledig of anderszins schadelijk zijn. Connecther.eu controleert in het algemeen niet de content die door onze gebruikers of anderen is gepubliceerd. U gaat ermee akkoord dat we niet verantwoordelijk zijn voor dit misbruik. U erkent ook het risico dat u of uw organisatie mogelijk ten onrechte in verband wordt gebracht met content over anderen wanneer u in het nieuws wordt genoemd.

Connecther.eu kan gebruikers van het platform helpen om contact te leggen met anderen die gebruik willen maken van de services van ons platform.

U stemt ermee in dat (1) Connecther.eu niet verantwoordelijk is voor het gedrag van de gebruikers van het platform, (2) Connecther.eu geen specifiek evenement/activiteit onderschrijft dat wordt genomen op onze diensten, (3) Connecther.eu deze evenementen niet beoordeelt en/of goedkeur, en (4) u zich zult houden aan algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke diensten.

3.4. Beperkingen

Connecther.eu behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de diensten te beperken, inclusief het aantal diensten en uw mogelijkheden om contact op te nemen met andere gebruikers van het platform. Connechter.eu behoudt zich het recht voor om het account te beperken, op te schorten of te beëindigen indien Connecther.eu van mening is dat u deze Overeenkomst of de wet- en regelgeving overtreedt of dat u de diensten misbruikt.

3.5. Intellectuele eigendomsrechten

Connecther.eu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op het platform voor. Andere handelsmerken en logo’s die op ons platform worden gedeeld zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Connecther.eu logo’s en andere handelsmerken, afbeeldingen en andere intellectuele eigendommen die worden gebruikt voor onze diensten, zijn handelsmerken van Connecther.eu.

4. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

4.1. Geen garanties

Connecther.eu en aan haar gelieerde organisaties geven geen garanties met betrekking tot de services, met inbegrip van de continuïteit van de geleverde diensten. Voor zover wettelijk toegestaan, weiger Connecther.eu garanties te geven op de geleverde diensten via het platform.

4.2. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk is toegestaan, is Connecther.eu niet aansprakelijk voor winstderving of gemiste zakelijke kansen, reputatie, verlies van gegevens of enige indirecte, schadevergoeding. Connecther.eu is niet aansprakelijk in verband met deze overeenkomst voor enig bedrag dat hoger is dan (a) de totale kosten die verschuldigd zijn aan Connecther.eu gedurende de looptijd van deze overeenkomst indien van toepassing, of (b) EUR 2500,-.

4.3. Grondslag voor overeenkomst; uitsluitingen

De beperkingen van aansprakelijkheid in deze afdeling maken onderdeel uit van deze overeenkomst tussen u en Connecther.eu en zijn van toepassing op alle aansprakelijkheidsvorderingen (waaronder begrepen garantie, onrechtmatige daad, nalatigheid, contract of wettelijke bepalingen), zelfs als Connecther.eu is gewezen op de mogelijkheid van deze schade.

Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op aansprakelijkheid voor sterfgevallen of persoonlijk letsel of voor fraude, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag of, in het geval van nalatigheid waarbij een materiële verplichting niet is nagekomen, maar enkel voor zover de schade rechtsreeks is veroorzaakt door de schending en deze schade niet kon worden voorzien bij het sluiten van deze overeenkomst.

5. Beëindiging

Zowel u als Connechter.eu kunnen deze overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door de andere partij hiervan op de hoogte te stellen. Bij beëindiging verliest u het recht om de diensten van Connecther.eu te gebruiken. Het navolgende blijft na de beëindiging van kracht:

 • Het recht van Connecther.eu om uw feedback te gebruiken en openbaar te maken;
 • De rechten van Gebruikers en bezoekers om door u via de diensten c.q. het platform gedeelde content en informatie opnieuw te delen;
 • Bedragen die een van beide partijen is verschuldigd voorafgaand aan de beëindiging, blijven verschuldigd na de beëindiging van deze overeenkomst.

6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Dit artikel ontneemt u geen verplichte consumentenbescherming uit hoofde van de wetgeving van het land waarin wij de diensten aan u aanbieden en waar u normaal gesproken woont. Indien er sprake is van een juridisch geschil, is de bevoegde rechter te Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Bij de geschillenoplossingen is het Nederlands recht van toepassing.

7. Algemene Voorwaarden

Indien en voor zover de bevoegde rechtbank bepaalt dat een deel van deze overeenkomst niet geldig is, blijft de rest van deze overeenkomst onverminderd van toepassing. De niet-geldige onderdelen worden geschrapt en partijen treden in onderhandeling over de vervanging van deze bepalingen.

8. Klachten over content

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. We verwachten dat door gebruikers geplaatste gegevens volgens deze overeenkomst nauwkeurig zijn en niet in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van derden.

9. Contact met ons opnemen

Indien u algemene vragen heeft, kunt u ons online bereiken. Voor juridische vragen of procedures kunt u contact met ons opnemen via legal@connecther.eu.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account